تمامی نهال های نهالستان برتر به کلیه نقاط کشور و کشور های همسایه ارسال میشود