نوشته‌ها

نهال بادام شاهرودی

یکی از درختان بادام است که منشا اصلی آن کشور ایران میباشد بادام شاهرودی دیرگل است دارای مغزی ۳۵ الی ۴۰ درصد میباشد و در اکثر موارد مغز دوقلویی نهال بادام شاهرودی ۲۸ درصد میرسد پوستی نیمه سنگی دارد پایه اصلی نهال بادام شاهرودی، بادام تلخ میباشد و مغز آن شیرین دارد . درخت بادام دارای مراحل فنولوژی رویشی وزایشی قابل تفکیک می باشد .مراحل رویشی شامل پیدایش جوانه برگ،شکفتن جوانه برگ،پیدایش برگ،رشدشاخه،رسیدن چوب ،زردشدن برگهاوریزش برگ ومراحل زایشی شاملپیدایش جوانه میوه،شکفتن جوانه میوه،گلدهی وتشکیل میوه ،رشدمیوه ورسیدن میوه است.درخت بادام شاهرودی برای جوانه زنی مناسب ، نیاز به یک دوره سرمایی در زمستان دارد. نیاز سرمایی بسته به رقم از ۷۰۰-۱۰۰ ساعت در دمای زیرoc 2/7 متفاوت است . در نهالستان بادام انواع بادام دیگر مانند نهال بادام فرانیس،نهال بادام آذر نیز موجود است تحمل درخت بادام شاهرودی به سرمای زمستانه خوب است و تا۲۰oc – را تحمل میکند. در صورتی که سرد شدن هوا تدریجی باشد تحمل به سرمای زمستانه بیشتر است. مقاومت به سرما در ارتباط نزدیک با مقدار ماده ی خشک جوانه و مقدار بالای الیگوساکاریدها میباشد.بعد از دوره ی خواب، در نتیجه ی تقسیم با کاهش کروموزومی (میوز) در کیسه های گرده در داخل جوانه های گل، میزان الیگوساکاریدها کاهش می یابد و در نتیجه مقاومت به سرمای جوانه های گل کاهش یافته منجر به آسیب تخمدان و میله پرچم میشود.