نهالستان گردو نهالستان برتر

بخش نهالستان گردو نهال برتر کلیه نهال های گردو در نهالستان برتر با بهترین شرایط کاشت و با بهترین بذر ها و به صورت تضمینی در اختیار باغ دار ها قرار میگیرد