موضوع فیلم نحوه رشد بذر بلوط در خاک  میباشد که در طول 8 ماه فیلم برداری این فیلم به دست آمده است